Skip navigation
MENU

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Solilux – versie januari 2022

1. Definities

 1. Solilux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SoliluxB.V., gevestigd te Elspeet, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 82088292.
 2. Opdrachtgever: iederenatuurlijk en/of rechtspersoondie een overeenkomst aangaat met betrekking tot koop, aanneming en/of het leveren van diensten.
 3. Overeenkomst: het geheel van afspraken tussenSolilux enerzijds en opdrachtgever anderzijds.
 4. Bouwwerk: het in opdracht van opdrachtgever door Solilux te bouwen en te plaatsen bouwwerk.
 5. Bouwplaats: de plaats waar Solilux het bouwwerk in opdracht van opdrachtgever zal plaatsen.
 6. AV: Deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze AV zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Solilux en een opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van de AV zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bij twijfel gelden de bepalingen uit deze AV.

3. Overeenkomsten en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Solilux zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur bevatten. Tenzij anders bepaald is een offerte maximaal 60 dagen geldig. Solilux is te allen tijde bevoegd een aanbod te herroepen.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Solilux een door opdrachtgever ondertekende offerte heeft ontvangen en opdrachtgever de eerste betalingstermijn heeft voldaan, dan wel nadat Solilux met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
 3. Indien de aanvaarding door opdrachtgever op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod van Solilux, is Solilux daar niet aan gebonden.

4. Verplichtingen Solilux

 1. Solilux zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Solilux is bevoegd (onderdelen van) het werk door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten.
 3. Solilux is niet verplicht te contracteren met een door opdrachtgever aangegeven hulppersoon, indien Solilux de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.
 4. Solilux is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Solilux is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Solilux kenbaar behoorde te zijn.
 5. Solilux is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de opdrachtgever voor te leggen.
 6. Solilux is (met inachtneming van artikel19) aansprakelijk voor schade aan het werk of (andere) eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Solilux, zijn personeel, onderaannemers of leveranciers.
 7. Solilux verplicht zich alle aanspraken uit hoofde van garanties die hem door hulppersonen of leveranciers worden verstrekt aan opdrachtgever over te dragen.

5. Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Solilux tijdig beschikt over:
  a. alle informatie waarover opdrachtgever beschikt, voor zover dit nodig is om het werk en eventueel onderhoud te realiseren; en
  b. het terrein waarop het werk moet worden gerealiseerd; en
  c. de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen; en
  d. alle gegevens en/of goederen, waarvan Solilux aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Indien aan bovenstaande niet of niet tijdig is voldaan, heeft Solilux het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In elk geval zal de oplevertermijn met de duur van de vertraging worden verlengd.
 3. Opdrachtgever treft voor aanvang van de werkzaamheden de nodige voorbereidingen. Opdrachtgever draagt er in ieder geval zorg voor dat aanvoerwegen, losplaats en bouwplaats zodanig ingericht worden dat de benodigde goederen zonder schade aangeleverd kunnen worden.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem opgedragen wijzigingen. Dit laat de waarschuwingsplicht van Solilux onverlet.
 5. Indien opdrachtgever levering van goederen aan Solilux voorschrijft, is opdrachtgever er voor verantwoordelijk wanneer die goederen functioneel ongeschikt zijn. Hiervan is sprake als ze naar hun aard niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de overeenkomst bestemd zijn. Deze bepaling laat de waarschuwingsplicht van Solilux onverlet.
 6. Opdrachtgever mag, behoudens schriftelijke goedkeuring van Solilux zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan een ander overdragen.
 7. Vanaf het moment dat het bouwwerkof delen van het bouwwerk zijn gelost(en dus niet vanaf het moment van oplevering) is het risico daarvan (dus van het bouwwerk of delen daarvan)voor rekening van opdrachtgever.
 8. Zolang de bouw- of plaatsingswerkzaamheden van Solilux niet zijn afgerond, is het betreden van het bouwterrein door Opdrachtgever voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.Vergunningen en bodem

 1. Tenzij anders overeengekomen draagt opdrachtgever zorg voor alle vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen.
 2. Indien is overeengekomen dat Solilux zorg draagt voor de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen, is opdrachtgever verplicht Solilux alle benodigde medewerking te verlenen ter verkrijging hiervan. Het risico blijft bij opdrachtgever.
 3. Indien een vergunning, ontheffing, beschikking of toestemming redelijkerwijs niet wordt verleend of niet tijdig is of zal worden verleend, zullen partijen met elkaar overleggen en zo nodig de overeenkomst wijzigingen of ontbinden. In geval van ontbinding is artikel 13 lid 3 van toepassing.
 4. Solilux is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (bodem) verontreiniging die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangetroffen op of in het terrein. Solilux is gerechtigdde verontreiniging te (doen) verwijderen als zijnde meerwerk. Indien dit meerwerk wegens haar omvang redelijkerwijze niet van opdrachtgever gevergd kan worden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te wijzigingen of te ontbinden. In geval van ontbinding is artikel 13 lid 3 van toepassing.

7. Modellen, tekeningen en schetsen

Alle tekeningen, modellen, schetsen die aan de opdrachtgever zijn verstrekt dienen uitsluitend omeen aanduiding te geven van het te realiseren bouwwerk, zonder dat deze daar daadwerkelijk aan hoeft te beantwoorden.

8. Prijsstijgingen en meerwerk

 1. Solilux mag prijsstijgingen doorrekenen indien zij aannemelijk kan maken dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst prijsstijgingen van 5% of meer hebben voorgedaan.
 2. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever heeft geen recht op ontbinding indien die prijsstijging zich voordoet na drie maanden na de offertedatum.Artikel 13lid 3 is van toepassing.

9.Termijnen en onwerkbare dagen

 1. Een eventuele overeengekomen oplevertermijn is uitsluitend bedoeld ter indicatie. Solilux is te allen tijde bevoegd deze termijn met een redelijke termijn te verlengen.
 2. De oplevertermijn wordt automatisch verlengd met de periode waarin:sprake is van overmacht, opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, sprake is van onwerkbare dagen, sprake is van voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, als gevolg van meerwerk en/of in andere gevallen waardoor van Solilux niet gevergd kan worden het bouwwerk binnen de overeengekomen oplevertermijn op te leveren.
 3. Onder onwerkbare dagen wordt verstaan: dagen waarop door (weers)omstandigheden geen werkzaamheden kunnen worden verricht. Daaronder ook begrepen feestdagen en collectieve vakantiedagen.

10. Oplevering

 1. De oplevering van het bouwwerkwerkvindt plaats op aangeven van Solilux. Datum en tijdstip van de oplevering worden aan opdrachtgever driedagen van tevoren meegedeeld. Opdrachtgever zorgt dat hij (of een gemachtigde) in staat is bij de oplevering aanwezig te zijn. Tevens vindt op dat moment sleuteloverdracht plaats.
 2. Oplevering vindt uitsluitendplaats indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst volledig is nagekomen.
 3. Binnen 5dagen na oplevering dient opdrachtgever de oplevering goed-of af te keuren. Na 5dagen na oplevering kan opdrachtgever niet meer reclameren.
 4. Indien opdrachtgever ter zakeniet deskundig is, dient hij zich bij oplevering te doen laten bijstaan door een deskundige.
 5. Solilux behoudt toegang tot het bouwwerk voor zolang als nodig is om eventuele gebreken te herstellen.
 6. Kleine gebreken die gevoeglijk binnen dertig dagen kunnen worden hersteld zullen geen reden geven tot onthouding van goedkeuring, mits zij aan een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 7. Neemt opdrachtgever niet tijdig op en/of geeft hij niet tijdig de goedkeuring dan/wel afkeuring met opgave van gebreken, wordt het werk geacht op de achtste dag na de geplande opneming te zijn goedgekeurd.
 8. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk is opgeleverd.
 9. Indien een onderhoudstermijn is overeengekomen gaat deze termijn in onmiddellijk na de dag waarop het werk is opgeleverd of als zodanig wordt beschouwd op grond van het voorgaande.
 10. Opdrachtgever is ertoe gehouden om ieder gebrek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen nadat opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt, dan/wel redelijkerwijze van het bestaan van het gebrek op de hoogte had moeten zijn, schriftelijk aan Soliluxkenbaar te maken.
 11. Opdrachtgever stelt Solilux in staat om ter plaatse onderzoek te doen teneinde vast te stellen of er inderdaad sprake is van een gebrek en of deze onder de onderhoudstermijn en/of een eventuele garantiebepaling valt.

11. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordtten aanzien van Soliluxin de AVverstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Soliluxgeen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Soliluxniet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen, arbeidsongeschiktheid van personeelsleden en/of ondergeschikten, pandemie, leveringsproblemen bij leveranciersen niet-werkbare dagen worden daarin ieder geval(maar niet uitsluitend)onder begrepen.
 3. Soliluxheeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Soliluxzijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonderongedaanmakingsverplichting en zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Solilux ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit deovereenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is artikel 13lid 3 van overeenkomstige toepassing.

12. Beëindiging, opschorting en ontbinding

 1. Solilux is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; of
  b. Na het sluiten van de overeenkomst Solilux ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zalnakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; of
  c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is Solilux bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet magworden verwacht.
 3. Indien opdrachtgever de overeenkomst ontbindt of opzegt heeft Soliluxjegens opdrachtgever aanspraak op:
  a. Een vergoeding van de in de overeenkomst vastgelegde prijs, berekend naar de stand van de werkzaamheden op het moment van ontbinding of opzegging; en
  b. Een vergoeding van 5% van het resterende deel van de in de overeenkomst vastgelegde prijs plus meerwerk diede opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de werkzaamheden;en
  c. Een vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Solilux op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien de verder uitvoering van de werkzaamheden na opschorting door Solilux onmogelijk is geworden en/of is bemoeilijkt, danis Solilux daarvoor niet aansprakelijk.

13. Overgang van eigendom en retentierecht

 1. Het eigendom van het bouwwerk en alle daartoe behorende zaken gaat overop opdrachtgeverbij de oplevering.
 2. Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan/wel daar rechten op willen vestigen is opdrachtgever ertoe gehouden Solilux daarover zo spoedig mogelijk te informeren.
 3. Solilux is ertoe gerechtigdhaar werkzaamheden op te schorten, hetbouwwerk en overige goederen van opdrachtgeveronder zich te houdenc.q. niet af te geven aan opdrachtgeverindien opdrachtgever haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet (tijdig) of niet volledig nakomt.
 4. Voor het geval dat Solilux haar eigendomsrechten wil uitoefenen geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Solilux of door Solilux aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Solilux zich bevindenen die zaken mee terug te nemen.

14. Kwaliteit en garanties

 1. Voor zover (onderdelen van) het bouwwerk en de daartoe behorende zaken niet nader zijn omschrevenzijndeze steeds van goede kwaliteit zijn en in ieder geval aan de gebruikelijke eisen van kwaliteit, deugdelijkheid, doelmatigheidvoldoen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen geeft Solilux geen garanties op de doorhaargeleverde dienstenen productenen gerealiseerde bouwwerken.
 3. Solilux kan niet gehouden worden aan garanties van derde partijen. Opdrachtgever dient zich in die gevallen tot de partij die de garantie heeft afgegeven.
 4. Eventuele garanties gegeven door Solilux hebben uitsluitend betrekking op het deugdelijke functioneren en/of het technisch functioneren van het onderdeel of de zaak waar de garantie betrekking op heeft.
 5. De garantietermijn gaat in op de datum waarop het bouwwerk is opgeleverd.
 6. Een door Solilux verstrektegarantie geeft uitsluitend recht op kosteloze reparatie van een defect onderdeel van het bouwwerk en/of vervanging daarvan, te bepalen door Solilux.Het schenden van een garantie geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
 7. Op gerepareerde/vervangen onderdelen wordt niet opnieuw garantie verleend. Voor zover herstel/vervanging niet mogelijk is, redelijkerwijze niet van Solilux gevergd kan worden of anderszins niet in de rede ligt kan Solilux besluiten een vervangende schadevergoeding te betalen.
 8. Het recht op garantie vervalt indien en/of zodraopdrachtgever:
  a. te laat heeft gereclameerd;
  b. zijn verplichtingen jegens Solilux niet (geheel) of niet tijdig is nagekomen.
  c. de door Solilux of een derde verstrekte instructies, aanwijzingen, voorschriften etc. betreffende installatie, ingebruikneming, gebruik, veiligheid, milieu etc. niet (volledig) in acht heeft genomen;
  d. de zaak onjuist heeft gebruik en/of misbruikt, en/of er sprake is van een ongeval.
 9. Van iedere garantie is uitgesloten:
  a. Het bouw-en woonrijpmaken (inclusief sloop van opstallen), alsmede het saneren van het bouwterrein;
  b. Krasbestendigheid, hittebestendigheid en bestendigheid tegen agressieve stoffen van aanrechtbladen;
  c. Scheurvorming en/of krimp die het gevolg of mede het gevolg is van droog-en verhardingskrimp van het materiaal of van invloeden van buitenaf, tenzij deze scheurvorming en/of krimp afbreuk doet aan de degelijkheid van de constructie;
  d. De gevolgen vanwege aanwezigheid van insecten in het hout en isolatiemateriaal;
  e. Inventaris, legplanken, stoffering en meubilering en keukenapparatuur voor zover deze apparatuur niet ingevolge deze voorwaarden is vereist en/of voor zover niet elders in deze voorwaarden ter zake een garantie wordt vereist;
  f. Scheurvorming in het vuurvast materiaal van open haarden;
  g. Behangwerk voor zover niet anders bepaald;
  h. Mos-en/of groenvorming;
  i. Normale verkleuring, oppervlakteverwering en vlekvorming van materialen;
  j. Tocht welke uitsluitend het gevolg is van technisch vereiste ventilatie;
  k. Condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie;
  l. Kromtrekken van beweegbare delen in binnen-en buitenkozijnen voor zover er van 10 mm of minder verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is, echter onverminderd het herstel van hinderlijke gevolgen van dit kromtrekken;
  m. Gebreken aan enkel-en isolatieglas inclusief de isolerende werking, tenzij veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie en voor zover niet anders bepaald;
  n. Schaden die het gevolg zijn van externe omstandigheden (bijvoorbeeld: brand, overstroming, aardbeving etc.);
  o. Gebreken en schade, die het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze onderhouden van het bouwwerk;
  p. Gebreken en schade ontstaan ten gevolge van het feit, dat het bouwwerk niet normaal of niet overeenkomstig de bestemming is gebruikt;
  q. Gebreken en materialen, constructies en indeling van het werk die niet onder de verantwoordelijkheid van Solilux zijn toegepast en/of gerealiseerd, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan, en/of van de werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheidvan de Solilux zijn verricht;
  r. Esthetische kwesties;
  s. (Mechanische) Beschadigingen die niet op het proces-verbaal van oplevering zijn vermeld;
  t. Gebreken en schade ten gevolge van werkzaamheden ongeacht in welke vorm of met welk doel, die niet door of in opdracht van Solilux zijn uitgevoerd;
  u. Onbehandeld hout dat blootgesteld wordt aan weersinvloeden;
  v. Gegrond hout dat niet door verkrijger binnen 3 maanden is afgeschilderd met voldoende laagdikte;
  w. Klachten als gevolg van verzakken ondergrond, tenzij vooraf grondonderzoek naar draagvermogen grond heeft plaatsgevonden en de uitkomst daarvan is verwerkt in het fundatieplan;
  x. Klachten als gevolg van het niet door de verkrijger waterpas opleveren van de fundatie;

15. Wijzigingen van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aanSolilux op te dragen. Solilux zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer-of minderwerk met zich meebrengt.
 2. Solilux is niet verplicht een door opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien:
  a. de wijziging niet schriftelijk is opgedragen;of
  b. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben;of
  c. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat Solilux zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan;of
  d. de uitvoering van de wijziging voor Solilux naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn.
 3. Indien Solilux weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijkaande opdrachtgever meedelen.
 4. Solilux is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigingen, voor zover het resultaat ervan beantwoord aan de bepalingen van de overeenkomst.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Solilux zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met determijnverlenging.
 7. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeenkomsten termijnen door Solilux worden overschreden. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op opschorting, schadevergoeding, opzegging of ontbinding.
 8. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Solilux de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten.
 9. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Solilux geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

16. Betaling

 1. Betaling vindt plaats conform het in de overeenkomst overeengekomen betalingsschema.
 2. Tenzij een andere termijn is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Solilux aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Ongeacht de factuurdatum dienen voorafgaand aan de oplevering álle facturen inclusief eventuele meerwerkfacturen te zijn voldaan.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijndan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Solilux op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien opdrachtgever zijn verplichting niet, niet volledig of niet tijdig nakomt zal opdrachtgever op eerste verzoek van Solilux zonder voorbehoud medewerking verlenen aan het vestigen van zekerheidsrechten (hypotheek/pandrecht) ten behoeve van Solilux op het bouwwerk.Voor zover noodzakelijk is opdrachtgever ertoe gehouden om zonder nader voorbehoud een recht van opstal te vestigen op het bouwwerk.

17. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij Solilux.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het opgeleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Alle door Solilux eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Solilux wordenverveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
18. Marketing
 1. Opdrachtgever verleent Solilux toestemming om foto`s van het bouwwerk, de inrichting van het bouwwerk en/of de werkzaamheden te maken en deze kosteloos te gebruiken voor marketingdoeleinden.
 2. Opdrachtgever verleent Solilux toestemming om kosteloos op of rond de bouwplaats en/of aan de werken van Solilux die zich daar bevinden demontabele reclame-uitingen aan te brengen.
19. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. De aansprakelijkheid van Solilux is beperkt tot het bedrag dat onder de door Solilux afgesloten verzekering wordt uitgekeerd.Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien het voorval niet onder de verzekeringvalt, is de aansprakelijkheid van Solilux beperkt tot het bedrag van de € 10.000,-.
 2. Solilux is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 3. Indien Solilux herstel-of vervangingswerkzaamheden moet verrichten is Solilux niet aansprakelijk voor eventuele schade die deze werkzaamheden meebrengen.
 4. Na oplevering of,indien een onderhoudstermijnis overeengekomen, na afloop van de onderhoudstermijn, is Solilux niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, tenzij:
  a. Die tekortkoming te wijten zijn aan zijn schuld of krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, en bovendien
  b. Deopdrachtgever die tekortkomingen gedurende de onderhoudsperiode niet had kunnen ontdekken.
20. Slotbepalingen
 1. Indien een of meerdere bepalingen in de AVnietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van de AVvolledig van toepassing. Solilux en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 2. Opdrachtgever is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers aan te wijzen om als zijn gemachtigde op te treden. Opdrachtgever stelt Solilux hier onverwijld schriftelijk van in kennis. De gemachtigde van de opdrachtgever vertegenwoordigt de opdrachtgever voor zover de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk aan Solilux is meegedeeld.
 3. Op elke overeenkomst tussen Solilux en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Solilux is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen, tenzij de Nederlandse kantonrechter bevoegd is.

Solilux B.V., Uddelerweg 17, 8075 CG Elspeet Telefoon: 0342-231013
E-mail: info@solilux.nl KvK: 82088292, IBAN: NL 75 RABO 0323463150